keng.blog

Random Access Memory.

President of Myanmar’s Election

10 June 2019

เคยอ่านผ่านๆ ว่ารัฐสภาของเมียนมาร์มีกลไกการสืบทอดอำนาจของกองทัพไว้ เลยลองมาดูแบบละเอียดเสียหน่อยว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกระบวนการเลือกประธานาธิบดี

ตามรัฐธรรมนูญปี 2008 ระบุไว้ว่าประธานาธิบดีจะมาจากการเสนอชื่อจากสมาชิกรัฐสภาและลงคะแนนแบบลับ ซึ่งสมาชิกรัฐสภามีที่มาจาก 3 แหล่ง คือ

  1. สภาชาติพันธุ์ (House of Nationalities) มีจำนวน 224 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 168 คน ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของรัฐหรือเขตปกครองตัวเองต่างๆ
  2. สภาประชาชน (House of Representative) มีจำนวน 440 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 330 คน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตการปกครองระดับเมือง (township)
  3. สภาตัวแทนกองทัพ โดยรัฐธรรมนูญระบุไว้ให้ 25% หรือ 56 คนในสภาชาติพันธุ์และ 110 คนในสภาประชาชนมาจากการแต่งตั้งของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

สัดส่วนสมาชิกรัฐสภาของเมียนมาาร์

สัดส่วนสมาชิกรัฐสภาของเมียนมาร์ สีแดง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง สีเขียว มาจากการแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ดังนั้นหากพรรคการเมืองที่ต้องการจำกัดอำนาจของกองทัพจึงต้องพยายามให้ได้จำนวนที่นั่งรวมกันเกิน 50% เพื่อปิดสวิทช์สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแต่งตั้งจากกองทัพ ซึ่งพรรค NLD ของ ออง ซาน ซูจี ก็ทำได้โดยได้ที่นั่ง 60.3% ในสภาชาติพันธุ์และ 58% ในสภาประชาชน เมียนมาร์จึงสามารถมีประธานาธิบดีคนแรกที่เป็นพลเรือนในรอบหลายทศวรรษ